Qconex

ISO řady 14000

Základní charakteristikou EMS (Environmental Management Systém) je integrace environmentálních aspektů do systému řízení firmy a dále závazek k neustálému zlepšování a prevenci znečištění. Přístup neustálého zlepšování a prevenci znečištění je vyjádřen strukturou normy ISO 14001 zpracovanou podle zásad Demingova cyklu: Plánuj, Proveď, Prověř, Pokračuj.

Cílem EMS je postupné snižování zátěže životního prostředí. Tvůrčí přístup podniku k ochraně životního prostředí, založený na dodržování stanovených systémových pravidel, má výrazný preventivní charakter. Podniky dnes neposuzují jen finanční přínosy environmentálního managementu (úspory, zvýšení efektivnosti výroby, rozšíření tržního potenciálu), ale hodnotí i rizika plynoucí z nedostatečného ošetření organizačních a technických prvků ochrany životního prostředí (havárie, neschopnost získat finanční úvěr, ztráta trhů a zákazníků).

Pokud systém splňuje všechny požadavky dané normou provede vybraná akreditovaná certifikační společnost certifikační řízení rámcově v těchto krocích:

Terminologie EMS

 • životní prostředí, environment
  prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost a zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy (pozn.: v této souvislosti se „prostředí“ rozšiřuje za hranice organizace do globálního systému)
 • systém environmentálního managementu
  ta součást celkového managementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování environmentální politiky
 • environmentální aspekt
  prvek činností, výrobků nebo služeb podniku, který může ovlivňovat životní prostředí
 • environmentální dopad
  jakákoli změna v životním prostředí, ať nepříznivá, či příznivá, která je zcela nebo částečně způsobena činností, výrobky či službami podniku
 • environmentální politika
  prohlášení organizace a jejích záměrech a zásadách, vztahujících se k jejímu celkovému environmentálnímu profilu, které poskytuje rámec pro činnosti organizace a pro stanovení environmentálních cílů a cílových hodnot
 • environmentální profil
  měřitelné výsledky systému environmentálního managementu vztažené na řízení environmentálních aspektů samotnou organizací, založené na environmentální politice

Přínosy

Firmám, ve kterých je zaveden funkční systém environmentálního managementu (EMS) podle norem ISO řady 14000, přináší tento systém snížení negativních vlivů vyplývajících ze zakázkových a dalších provozních procesů firmy na životní prostředí. Celkovým výsledkem je větší důvěra zákazníků, která je předpokladem jejich spokojenosti a věrnosti, ale i větší důvěra zainteresovaných partnerů firmy a v důsledku toho její větší konkurenceschopnost.

Mezi hlavní přínosy fungujícího EMS patří:

 • celkové posílení stávajícího systému řízení organizace
 • redukce provozních nákladů, úspory energií, surovin a dalších zdrojů
 • snížení rizika environmentálních havárií, za něž nese podnik odpovědnost
 • zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, peněžní ústavy, pojišťovny, veřejnou správu
 • rozšíření možností v exportní oblasti a v oblasti státních zakázek a podpor podnikání
 • posílení vztahu s veřejností