Qconex

ISO řady 9000

Systém založený na kvalitě procesů, úspěch firem s aplikovaným TQM a zkušenosti úspěšných firem byly základem pro tvorbu mezinárodních standardů pro systém jakosti, norem ISO řady 9000. Tyto normy jsou nástrojem k zabezpečení stabilní jakosti výrobků a služeb a k překonávání překážek obchodu tím, že sjednocují a zdokonalují požadavky na zabezpečení jakosti. Plnění technických požadavků nezajišťuje komplexní jakost pro zákazníka a optimální náklady výrobce, proto pouze sledování úrovně technických parametrů výsledné produkce pro celkové hodnocení výrobce, či poskytovatele služeb, už dávno nestačí. První normy ISO řady 9000 byly vydány v roce 1987, v roce 1994 byly vydány v nové podobě a koncem roku 2000 vyšly po rozsáhlé revizi normy ISO 9000:2000, ISO 9001:2000 a ISO 9004:2000 na mezinárodní úrovni.

Systém jakosti zavedený podle norem řady ISO 9000 klade požadavky na zdokumentování podnikových činností nejen proto, aby mohl nezávislý certifikační orgán zhodnotit úroveň vašeho systému. V podniku plánujete, realizujete plánované akce a zdokumentování těchto činností vám umožní posoudit úspěšnost plánů a realizace, pomůže vám identifikovat slabá místa a snadněji naleznete možnosti zlepšení. Na vybrané dokumenty se vztahují pravidla řízené dokumentace. Zavedení systému vyžaduje stanovit jednoznačné pravomoci a kompetence a určit zastupitelnost.

Přínosy

Důvodem pro zavedení systému jakosti bývají tyto situace:

 • Založili jste firmu a chcete mít hned od počátku systém řízení, který zajistí kvalitu všech služeb a výrobků
 • Váš systém řízení nemá řád
 • Chcete prověřit zda váš stávající řídící systém je skutečně kvalitní
 • Chcete dosáhnout vyšší úrovně kvality řízení než máte nyní
 • Chcete získat náskok před konkurencí
 • Máte problémy s dodržováním jakosti produktů
 • Narůstá počet zmetků a neshod a vy nejste schopni je řídit
 • Systém jakosti vyžadují vaši zákazníci, partneři, majitelé

Systém jakosti řeší současné problémy a předchází problémům budoucím. Jste-li přesvědčeni, že potřebujete tento systém, musíte být připraveni na vybudování systému, který zasáhne celou vaší organizaci, který vás donutí projít všechny stávající postupy a přehodnotit je. Nic nesmí zůstat utajeno, je důležité systém pochopit jako přínos.

Správně vybudovaný systém jakosti vede k mnohým přínosům jako jsou:

 • výrazné zvýšení konkurenceschopnosti podniku
 • zvýšení důvěryhodnosti a spolehlivosti v očích zákazníka
 • řízení podniku k jakosti se stává dominantním know-how podniku, které je neustále rozvíjeno
 • podnik je orientován na dlouhodobé zisky a jejich maximalizaci, s ohledem na ekologii a bezpečnost procesů
 • zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, peněžní ústavy, pojišťovny, veřejnou správu
 • rozšíření možností v exportní oblasti a v oblasti státních zakázek

TQM

Možná hledáte odpověď na otázku: „Který řídicí systém je ten pravý, ten nejobecnější s nejširším záběrem?“Je praxí prověřené, že TQM, což významově odpovídá pojmu „Celopodnikové řízení“ nebo „Komplexní systém řízení organizace“, je tím správným řídicím nástrojem. TQM je metodika, jakýsi rámec (v duchu 8-mi bodů dnes už všeobecně uznávaných zásad), který umožňuje flexibilně dotvořit a průběžně měnit řídicí systém firmy s jedinou zásadní a závaznou podmínkou – snahou o nepřetržité zlepšování. Mluvíme o zlepšování procesů, neboli o procesně orientovaném řízení. Mluvíme o nejširší koncepci řízení, o kvalitním řízení celé organizace.Přesto kvůli prokazování schopnosti organizace dosáhnout požadované schopnosti v kvalitě produkce, služeb a obecně všech procesů vznikly normy, které jsou dnes uznávanými standardy pro posuzování organizací z hlediska QMS (v nové verzi už více pojaté s ohledem na kvalitu řídicího systému obecně), z hlediska environmentálního pohledu (EMS dle ISO 14001) a z hlediska BOZP.

Certifikace

Hlavním účelem certifikace je získání hodnověrného dokladu o kvalitě služeb nebo výrobků dodavatele. Certifikací se rozumí činnost nezávislého orgánu, který má prověřit a posoudit zda se zavedený systém shoduje s danou normou. V případě kladného certifikačního auditu je vydán certifikát.

V rámci akreditačního systému jsou na základě určitých pravidel akreditovány orgány, jež se podílí na uskutečňování certifikačních procesů. Existují i "certifikační" orgány neakreditované, certifikát vydaný tímto orgánem nemá žádnou váhu.

Pomůžeme Vám zvolit certifikační orgán, který bude plně vyhovovat zaměření vašeho podniku a bude splňovat další vámi požadovaná kritéria.