Qconex

Práce na projektech

Pro každou zakázku je určen jeden vedoucí poradce, v případě potřeby je zajištěno jeho plné zastoupení. Na zakázce v některých dílčích specifických oblastech mohou působit i další specializovaní poradci.Práce na projektu, po úvodním seznámení se s vedením firmy, stávajícími podmínkami firmy a zásadami organizačního uspořádání, probíhá podle věcného a časového programu postupu prací, obvykle ve třech až šesti etapách.

Celý program zpracování dokumentů systému, poradenství při jeho zavádění, včetně potřebných školení vedoucích i výkonných pracovníků firmy, školení interních auditorů a závěrečná prověrka funkčnosti systému před uzavřením smlouvy o certifikaci s certifikačním orgánem si může vyžádat dobu 6 měsíců až 1 roku. Tuto lhůtu lze podle specifických charakteristik a vůle klienta i podstatně zkrátit. Cena za kompletní poradenství je odvislá od velikosti firmy, počtu činností, složitosti a četnosti různých výrobních zaměření, lokalit firmy apod. Lze ji proto stanovit až na základě podkladů získaných při úvodních jednáních s klientem.